Oferta

Jest to nowe  zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych i patologiom społecznym wynikających z używania substancji psychoaktywnych Będzie realizowane ze środków Urzędu Miasta Stargard Szczeciński.

 W ramach tego zadania przewidujemy realizację celów z zakresu profilaktyki uzależnień, rehabilitacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz zapobiegania nawrotom choroby.  Poradnia jest bazą do świadczenia różnorodnych usług z w/w zakresu i stanowi istotne rozszerzenie oferty pomocy dla mieszkańców Stargardu Szczecińskiego.  Kadra merytoryczna poradni posiada wysokie kwalifikacje specjalistyczne i długoletnie doświadczenie, które warunkuje wysoki poziom realizacji zadania( specjaliści uzależnień, psycholog, pedagog rosocjalizacji,  terapeuci programu candis.

Podczas zadania będą świadczone porady telefoniczne, indywidualne i rodzinne, interwencje terapeutyczne: kryzysowe, wczesne interwencje i krótkie interwencje, konsultacje specjalistyczne i diagnoza problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, kierowanie do innych placówek pomocowych, rozmowy motywujące do zmiany i ewentualnie w zależności od potrzeb zajęcia edukacyjno-informacyjne.

Odbiorcami w/w usług będą osoby używające substancji psychoaktywnych, ich rodziny i bliscy oraz osoby zajmujące się pomocą dla tych osób( wychowawcy, kuratorzy, pracownicy socjalni )   Oddziaływania  będą przeprowadzane  w użyczonym nieodpłatnie pomieszczeniu MOPR-u przy ul. Warszawskiej jeden raz w tygodniu w godzinach od 12.00 do 18.. Na prośbę zainteresowanych podmiotów jest możliwość przeprowadzenia zajęć w terenie ( np. szkoła- jeśli będzie taka możliwość).

Oferta będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku w/g zamieszczonego harmonogramu .  Na podstawie analizy problemów jakie będą zgłaszać beneficjenci oferty będzie można zdiagnozować wstępnie najważniejsze lokalne potrzeby. Prawdopodobnie placówka będzie potrzebowała czasu aby się zareklamować i dotrzeć z oferta do potencjalnych klientów.

Monar Stargard